Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Klauzula informacyjna RODO

przez Joanna Grzelczyk

WPROWADZENIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Psarskim.
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, Psarskie, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, reprezentowany przez Dyrektora (nr tel.: 612834481 adres e-mail: biuro@dpspsarskie.srem.info).

2. Z KIM MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W Domu Pomocy Społecznej w Psarskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 612834481 lub adresem e-mail: rodo@dpspsarskie.srem.info.

3. ZBIERANIE I POZYSKIWANIE DANYCH

Dom Pomocy Społecznej w Psarskim zbiera i przetwarza dane osobowe, które pozyskuje przez dobrowolne podanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa między Panem/ Panią a Administratorem lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

4. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE? CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dom Pomocy Społecznej w Psarskim przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Podstawą prawną tych czynności są przepisy RODO (art.6 ust.1 lit. a-f), oraz ustawy i przepisy wykonawcze, z których wynikają zadania realizowane przez Dom, m.in.:

• realizacji zadań statutowych Domu,
• umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
• obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,
• realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
• prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
• prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
• archiwizacja w/w dokumentów oraz danych,
• świadczenia na rzecz mieszkańców Domu społecznie oczekiwanych usług
• dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

5. JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARSKIM?

Kategorie przetwarzania danych osobowych:
• Dane identyfikacyjne ( imię, nazwisko, dokument tożsamości, NIP, PESEL, REGON, nazwa firmy i inne)
• Dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e- mail, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego)
• Dane transakcyjne (informacje o zakupach, zamówieniach, umowach, rozliczeniach, metodach płatności, dane bankowe i wszelkie inne dane związane z transakcjami)

6. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:
• pracownicy DPS na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
• podmioty zewnętrzne zajmujące się bieżącą obsługą DPS,
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. JAKIE SĄ PRAWA, W SPRAWIE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Psarskim danych osobowych, przysługuje prawo do:
• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarskim;
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
• prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
• przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
• wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;
• prawo do cofnięcia zgody, na podstawie art. 13 ust.2 lit.c.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.4 RODO. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Psarskim danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarskim

Skip to content